onsdag 25 april 2018

Digitala hjälpmedel

Digitalt lärande


Kontrollcenter


Tala markering
Diktering

Guidad åtkomst 


IOS 11


Tala markering

Diktering

Guidadåtkomst


Appar-rekommenderas
Snaptype
Prizmo go
Into words
Virtual manipulatives
Tidsomvandlare
Matteappen
Skriv och läs-bok
Time timer


Filmer Curt Ekstedt SPSMonsdag 17 januari 2018

Digital klassrumskommunikation


Planera för att med hjälp av ett digitalt verktyg avsluta en lektion eller en genomgång med att göra en en så kallad exit ticket för att stämma av elevernas kunskaper. Du kan ställa frågor utifrån innehållet i lektionen eller använda dig av någon av nedanstående frågor: 
 • Vad har du lärt dig idag? 
 • Vad behöver du lära dig mer om för att komma vidare? 
Förbered förslagsvis dina frågor i något av följande verktyg: 
Du kan även låta eleverna använda sig av digitala mini whiteboards för att visa sina kun-skaper. Titta gärna på de första två minuterna av filmen ”Bedömning för lärande-synliggöra lärandet, återkoppling och rektorns pedagogiska ledarskap” från Pedagogiskt centrum. Förslag på frågor att diskutera:
 • Hur skapar du förutsättningar för att alla elever ska få komma till tals i ditt klassrum?
 • Är metoden framgångsrik, det vill säga lyckas du med att få eleverna att kommunicera med varandra? Hur avgör du det? 
 • Beskriv några olika situationer där det tydligt framgår att dina elever kommunicerar med varandra i lärandesyfte. Hur har de situationerna uppkommit?
 • Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med tekniken "no hands up"?

Planera och förbered 

Planera för att använda er av något digitalt verktyg för klassrumskommunikation under en lektion. Fundera över:
 • I vilket läge tänker ni använda det digitala verktyget – brainstorming, kontrollfrågor, läxförhör eller något annat? 
 • Vad tror ni fungerar bäst i era respektive elevgrupper och varför?
 • Vilken typ av frågor tror ni kommer att fungera bra att ställa för att öka kommunikationen i klassrummet om ni använder en namnslumpare, en kollaborativ yta eller ett digitalt responssystem? 
 • Hur tänker ni att ni kan använda elevernas svar för att driva diskussionen framåt för ett ökat lärande?

I början av filmen berättar en lärare om hur hon använder sig av exit-tickets för att göra avstämningar i sin undervisning.


(Doceri-mini whiteboard, Snaptype)

tisdag 24 oktober 2017

Film i lärande syfte

Film i lärande syfte


Kunna dela på youtube, plattform för delning.
Skapa en egen film i lärande syfte.
(Windowsmovie maker)
Imovie
Clips
Skärminspelningsprogram

Förbered 

Planera för och skapa en kortare instruktionsfilm som dina elever kan använda sig av. Det kan exempelvis vara en skärminspelning eller en whiteboardfilm. I texten ”Skärminspelning – så fungerar det” kan du hitta förslag på verktyg för att spela in en kortare genomgång. Fundera över: 
 • Vad i er undervisning skulle eleverna tjäna på att kunna ta del av såväl innan, under som efter lektionstid? 
 • Kan ni identifiera ett moment eller område där eleverna ofta behöver stöd? På vilket sätt skulle ett kort videoklipp kunna bidra till att stötta? 
 • Ska videoklippet ha några tillhörande frågor som eleverna ska svara på? Hur ska de i så fall formuleras och i vilket forum ska de ställas/besvaras?
 • Hur planerar ni lektionen så att filmen bidrar till ett mer aktivt lärande i klassrummet? 
 • Vilket verktyg tänker ni använda och varför?onsdag 11 oktober 2017

Digitalt berättande

Digitalt berättande i klass 3, skola i Stockholsmområdet from Sensavis on Vimeo.


 • Vilka möjligheter ger ni eleverna att berätta? Vilken erfarenhet har ni av digitalt berättande? 
 • Vilka förmågor skulle kunna utvecklas med hjälp av digitala berättelser?
 • Vilka olika typer av berättelser kan ni ge exempel på och hur skulle de kunna användas i er undervisning? Vilka vinster
  skulle de kunna ge?
 • Hur skulle ni kunna kombinera arbetet med de språkliga förmågorna och digitala berättelser?
 • Vilka fördelar ser ni i att låta eleverna samarbeta kring digitala berättelser?
 • Har ni sett några konkreta exempel på ökad motivation hos eleverna när de arbetat digitalt, och i så fall vilka?  
 • Vilka mottagare har era elever för sitt arbete? Når de en autentisk publik?

Checklista inför aktiviteten

 • Finns det tillgång till den teknik du behöver för att genomföra aktiviteten?
 • Finns det tillgängliga instruktioner för eleverna till den teknik du har valt? Fungerar in-struktionen för alla elever?
 • Hur ska eleverna arbeta, enskilt, i par eller i grupp?
 • Behöver man anpassa rummet och möbleringen? 
 • Avsätt tid för att prova det digitala verktyget och ta stöd av gruppen.
 • Tänk på vad du publicerar. Du som lärare alltid är ansvarig för det som publiceras på ytan. I det ansvaret ingår bland annat att se till att inte lägga ut sådant material som kan skada andra m

Aktiviteter:
Buddypoke-tema vänskap
Bookcreator
Storyjumper 
Färdiga bilder-spela in tal-imovie-alla ämnen  
Plotagon           

onsdag 27 september 2017

Digitalfrågesport

Digitalfrågesport-kamratfeedback


KahootQuizlet
Utbildning

Sammanfattningsvis är detta förändringarna i läroplanen:


Vår utbildning handlar om detta:

 • Nätet i undervisningen
 • Digitaltberättande-appar,program
 • Film i lärande syfte
 • Digitalfrågesport-kamratfeedback
 • Digitalklassrumskommunikation
 • Med digitala verktyg som stöd i lärandet
 • Programmering