onsdag 17 januari 2018

Digital klassrumskommunikation


Planera för att med hjälp av ett digitalt verktyg avsluta en lektion eller en genomgång med att göra en en så kallad exit ticket för att stämma av elevernas kunskaper. Du kan ställa frågor utifrån innehållet i lektionen eller använda dig av någon av nedanstående frågor: 
  • Vad har du lärt dig idag? 
  • Vad behöver du lära dig mer om för att komma vidare? 
Förbered förslagsvis dina frågor i något av följande verktyg: 
Du kan även låta eleverna använda sig av digitala mini whiteboards för att visa sina kun-skaper. Titta gärna på de första två minuterna av filmen ”Bedömning för lärande-synliggöra lärandet, återkoppling och rektorns pedagogiska ledarskap” från Pedagogiskt centrum. Förslag på frågor att diskutera:
  • Hur skapar du förutsättningar för att alla elever ska få komma till tals i ditt klassrum?
  • Är metoden framgångsrik, det vill säga lyckas du med att få eleverna att kommunicera med varandra? Hur avgör du det? 
  • Beskriv några olika situationer där det tydligt framgår att dina elever kommunicerar med varandra i lärandesyfte. Hur har de situationerna uppkommit?
  • Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med tekniken "no hands up"?

Planera och förbered 

Planera för att använda er av något digitalt verktyg för klassrumskommunikation under en lektion. Fundera över:
  • I vilket läge tänker ni använda det digitala verktyget – brainstorming, kontrollfrågor, läxförhör eller något annat? 
  • Vad tror ni fungerar bäst i era respektive elevgrupper och varför?
  • Vilken typ av frågor tror ni kommer att fungera bra att ställa för att öka kommunikationen i klassrummet om ni använder en namnslumpare, en kollaborativ yta eller ett digitalt responssystem? 
  • Hur tänker ni att ni kan använda elevernas svar för att driva diskussionen framåt för ett ökat lärande?

I början av filmen berättar en lärare om hur hon använder sig av exit-tickets för att göra avstämningar i sin undervisning.


(Doceri-mini whiteboard, Snaptype)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar